Your Language
 
Refundacja Comfifast Regulamin

 Warszawa 14.04.2015

Aktualizacja 03.03.2016

 

REGULAMIN

 

CZĘŚCIOWEJ REFUNDACJI KOSZTÓW ZAKUPU WYROBÓW MEDYCZNYCH DO WSPARCIA  LECZENIA TZW. CHORÓB ATOPOWYCH NA PODSTAWIE PRESKRYPCJI MEDYCZNEJ

§ 1

Podmiot odpowiedzialny za Refundację

 

1. Organizatorem częściowej refundacji zakupu wyrobów medycznych do wspierania leczenia tzw. chorób atopowych, a w szczególności atopowego zapalenia skóry, alergii wziewnych, kontaktowych i pokarmowych, alergicznego nieżytu nosa i alergicznego zapalenia spojówek jest tylko i wyłącznie BestMedicalBrands-Hubert Godziątkowski z siedzibą w Warszawie, 02-676, ul. Suwak 4 - zwana w dalszej części Regulaminu BestMedicalBrands.

 

§ 2

Zasady i warunki częściowej refundacji zakupu wyrobów medycznych

1.  BestMedicalBrands świadczy częściową refundację kosztów zakupu wyrobów medycznych dla Klientów, ze środków własnych, na podstawie niniejszego Regulaminu i w okresie do odwołania.

 

2. W myśl zapisów niniejszego Regulaminu, tzw. częściowa refundacja zakupu wyrobów medycznych, de facto stanowi obniżenie ceny końcowej brutto dla Klienta o wskaźnik procentowy (%), wyrażony w niniejszym Regulaminie jako maksymalna kwota refundacji brutto w oparciu o złożony wniosek uwzględniający preskrypcję Lekarza specjalisty.

 

3. Obniżenie jednostkowej ceny zakupu brutto dla Klienta o wskaźnik refundacji ma charakter fakultatywny i jest uzależnione od ostatecznej decyzji reprezentantów BestMedicalBrands oraz możliwe tylko po spełnieniu wymogów formalnych przez Klienta, a w szczególności dostarczenie kompletnego i  podpisanego przez pacjenta lub opiekuna prawnego pacjenta oraz lekarza specjalistę (akceptowalne specjalizacje: pediatria lub alergologia lub dermatologia), Wniosku o częściową refundację kosztów zakupu wyrobów medycznych, zwanego w dalszej części Regulaminu Wnioskiem WRKWM – PM. Opisywany Wniosek, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 

4. Maksymalna kwota refundacji wynosi nie więcej niż 30% brutto ceny zakupionych produktów wskazanych we Wniosku WRKWM - PM.

 

5. Częściowa refundacja kosztów zakupu, dotyczy tylko i wyłącznie wyrobów medycznych marki Comfifast™ Easywrap™ (odzież lecznicza stosowana w metodach suchego i mokrego opatrunku oraz retencji opatrunkowej) lub Comfifast™ MultiStretch™ ( elastyczne wiskozowe bandaże w formie rękawa do stosowania w metodach suchego i mokrego opatrunku oraz retencji opatrunkowej), zakupionych w medycznym sklepie internetowym prowadzonym pod adresem www.bestmedicalbrands.com, przez BestMedicalBrands.

 

5.1 Ustala się limit ilości składanych Wniosków przez 1 wnioskującego. Każdy Wnioskujący może nie częściej aniżeli jeden (1) raz w miesiącu kalendarzowym, wnioskować o częściowy zwrot kosztów zakupu wyrobów medycznych, na podstawie jednego (1) Wniosku WRKWM – PM, kompletnego i podpisanego przez Wnioskodawcę i lekarza Specjalistę.

 

5.2 Dla wyrobów medycznych Comffiast, które oferowane są w sklepie BestMedicalBrands w promocji (np. zestawy promocyjne lub inne formy okresowej obniżki cen) – opcja częściowej refundacji kosztów zakupu wyrobów medycznych, nie ma zastosowania.

 

6. BestMedicalBrands w każdej chwili może zawiesić proces częściowego refundowania kosztów zakupu wyrobów medycznych, bez podania przyczyny.

7. Zakupione na podstawie Wniosku o Częściową Refundację-wyroby medyczne, nie podlegają ani zwrotowi ani wymianie, w żadnym wypadku, bez względu na formułę oraz sposób i miejsce dokonania zakupu.

 

§ 3

Postępowanie w procesie ubiegania się o częściową refundację kosztów zakupu wyrobów medycznych marki Comfifast™

 

1.  Warunkiem koniecznym do ubiegania się o  częściową refundację kosztów zakupu wyrobów medycznych jest złożenie Wniosku WRKWM - PM do BestMedicalBrands.

 

2. Wnioskodawca pobiera wniosek ze strony interetowej, pod adresem: www.bestmedicalbrands.com/refundacja-comfifast

 

3. Wniosek musi być poprawnie wypełniony przez pacjenta lub opiekuna prawnego pacjenta (część żółta Wniosku) i poświadczony własnoręcznym podpisem oraz wypełniony (część zielona) przez lekarza specjalistę (pediatra/dermatolog/alergolog) w części dotyczącej preskrypcji medycznej i poświadczony własnoręcznym podpisem i pieczęcią lekarza.

 

4. Procedura wypełniania, składania wniosku i ubiegania się o częsciową refundację:

 

4.1

Podczas wizyty lekarskiej pacjent lub opiekun prawny pacjenta powinien omówić z lekarzem specjalistą zasadność stosowania terapii suchym lub mokrym opatrunkiem ze wsparciem wyrobami medycznymi marki Comfifast™.

 

4.2

W przypadku zalecenia stosowania wyżej wymionionych metod, lekarz w części zielonej wniosku potwierdza własnoręcznym podpisem oraz pieczątką zasadność stosowania terapii z produktami Comfifast™oraz zaleca dobór odpowiednich produktów/wyrobów medycznych oraz ich zapotrzebowanie ilosciowe, co po podpisaniu i złożeniu kompletnego wniosku przez pacjenta lub opiekuna prawnego, umożliwia mu wystąpienie o częściową refundację kosztów zakupu w/w wyrobów medycznych.

 

4.3

Wnioski bez podpisu oraz pieczątki lekarza specjalisty nie bedą uwzględniane.

 

4.4

Poprawnie wypełniony i podpisany wniosek należy złożyć:

 

-      osobiście - w biurze BestMedicalBrands, ul. Suwak 4, Warszawa lub

-      listownie  -  BestMedicalBrands, ul. Suwak 4  02-676   Warszawa lub

-      w postaci scanokopii na adres poczty elektornicznej: refundacja@comfifast.pl

 

4.5

Maksymalnie do 3 dni roboczych od daty otrzymania Wniosku, BestMedicalBrands, po uprzednim rozpatrzeniu Wniosku i w przypadku pozytywnej decyzji o przyznaniu częściowej refundacji kosztów zakupu wyrobów medycznych, na wskazany przez Klienta we Wniosku adres e-mail, wyśle kod elektroniczny uprawniający do częściowej refundacji zakupu wyrobów medycznych do wspierania leczenia chorób atopowych - wskazanych we Wniosku. BestMedicalBrands zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania częściowej refundacji kosztów zakupu wyrobów medycznych – bez podania przyczyny. W takim przypadku, BestMedicalBrands w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania Wniosku, wyśle na adres e-mailowy wskazany we Wniosku, informację o odmowie refundacji części kosztów- zakupu wyrobów medycznych

 

4.6

Elektroniczny kod uprawniający do refundacji, pozostaje aktywny przez siedem kolejnych dni, licząc od daty przesłania kodu na adres e-mailowy Klienta. Po upływie tego terminu i automatycznej dezaktywacji kodu, zrealizowanie częściowej refundacji na podstawie złożonego Wniosku nie będzie już możliwe.

 

4.7

W przypadku składania zamówienia na wyroby medyczne, w sklepie internetowym działającym pod adresem www.bestmedicalbrands.com , w procesie zakupów i w opcji „koszyk”, otrzymany kod elektroniczny należy wpisać (i zatwierdzić strzałeczkami) w specjalne pole “Kupon rabatowy”.

 

W powyższym przypadku, system sprzedażowy automatycznie odliczy wartość przyznanej częściowej refundacji, od całkowitej ceny zakupu produktów brutto.

 

4.8

W przypadku składania zamówienia telefonicznie, pod numerem tel. 69  772 4154  zakupu w Punkcie Odbioru Osobistego BestMedicalBrands, przy ulicy Suwak 4 , Warszawa, należy poinformować pracownika o otrzymanym kodzie uprawniającym do częściowej refundacji. Wartość częściowej refundacji, zostanie odliczona od całkowitej ceny zakupu wyrobów medycznych oznaczonych we wniosku.

§ 4

Wejście w życie i obowiązywanie Regulaminu

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej BestMedicalBrands, pod adresem: www.bestmedicalbrands.com.

 

2. BestMedicalBrands zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej.

 

3. Podpisanie i złożenie Wniosku jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu

 

4.  Do Wniosków złożonych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Wniosku przez Klienta.

 


Tu możesz pobrać Wniosek o Częściową Refundację Zakupu Wyrobów Medycznych Comfifast (Wniosek WRKWM - PM)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony